Δ.Α.Σ.Τ.Α.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) ιδρύθηκε με Απόφαση του Συμβουλίου του A.Τ.Ε.Ι.-Θ. και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της από 01/09/2010. Tο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

H Δ.Α.ΣΤΑ. αναλαμβάνει τη συντονιστική καθοδήγηση και εποπτεία των συνεργαζόμενων πράξεων (Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.), Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που παραχωρήθηκαν από το ίδιο το ίδρυμα προκειμένου να καλυφθούν με επιτυχία οι αυξημένες απαιτήσεις όλων των χρηστών των υπηρεσιών του Γραφείου.

ΔΑΣΤΑ

Η Δ.Α.ΣΤΑ. είναι μια νέα καινοτόμος δομή εντός του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.) που αποτελεί μια προσπάθεια συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) όσον αφορά τη σταδιοδρομία των σπουδαστών και τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με το Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) μέσω της επιτροπής διοίκησης (Συντονιστική Επιτροπή) και τις δύο επικουρικές επιτροπές (Ιδρυματική και Συμβουλευτική Επιτροπή) συλλαμβάνει το όραμα και αναπτύσσει τη στρατηγική του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. για τη σύνδεση αυτού με την αγορά εργασίας, μεριμνώντας για την βιώσιμη και συντονισμένη προσέγγιση των επιμέρους δομών και πολιτικών του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. Επιπροσθέτως, μέσα από τις δράσεις και ενέργειες της Δ.Α.ΣΤΑ. και των συνεργαζόμενων πράξεων γίνεται στόχευση για την αξιολογική αναβάθμιση του Ιδρύματος στα πρότυπα που ετέθησαν από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π).

Το στρατηγικό πλεονέκτημα της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι, ότι η Δ.Α.ΣΤΑ. είναι όλοι μαζί, αφού τα θέματα θα εξετάζονται και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε επιτελικό επίπεδο από τη Συντονιστική Επιτροπή, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων από κάθε εκάστη πράξη. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο:

 • Μειώνονται οι χρόνοι λήψης αποφάσεων και οι χρόνοι κινητοποίησης των στελεχών των επιμέρους πράξεων
 • Ομαδοποιούνται οι εργασίες και δημιουργούνται ομάδες δράσης (task force)
 • Αποτρέπονται παρανοήσεις στην κατανόηση και στην μεταφορά ιεραρχικά προς τα κάτω των αποφάσεων αυτών, αφού θα παρίσταται ο Προϊστάμενος της Δ.Α.ΣΤΑ. και θα ακολουθεί briefing στελεχών
ΔΑΣΤΑ

Στόχοι Δ.Α.ΣΤΑ.

Μέσα από τη δομή της Δ.Α.ΣΤΑ. οι σπουδαστές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, τελειόφοιτοι, απόφοιτοι) μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις των επιμέρους πράξεων δομώντας με κεντροβαρικό άξονα το Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. τις σχέσεις τους με την αγορά εργασίας. Συγχρόνως, το ίδιο το Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. μέσα από πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει εξωτερικεύεται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, δομώντας σταθερές, διαχρονικές σχέσεις και συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα των εσωτερικών του δομών. Μέσα από το όλο εγχείρημα διασφαλίζεται ότι η σχέση που αναπτύχθηκε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μεταξύ του φοιτητή και του Ιδρύματος είναι συνεχής κι αμοιβαία καθιστώντας τον ίδιο τον φοιτητή ενήμερο και σε πολλές περιπτώσεις κοινωνό των νέων πρωτοβουλιών του Ιδρύματος που τον ανέδειξε.

Η Δ.Α.ΣΤΑ. για τους:

Φοιτητές – Αποφοίτους

 • συνδέει τις δομές των Γ.Δ., Γ.Π.Α., της Μ.Κ.Ε. δημιουργώντας ένα «One Stop Shop» όσον αφορά επαγγελματικές αναζητήσεις και προοπτικές
 • εξοικονομεί χρόνο και πόρους για την πρόσβαση αυτών στην πληροφορία
 • φέρνει ανθρώπους της αγοράς μέσα στον χώρο των φοιτητών (ημέρες καριέρας του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.)
 • βοηθάει στην δημιουργία «spin off» εταιρειών μέσα από καινοτόμες πιχειρηματικές ιδέες που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας
 • διασυνδέει τους απόφοιτους με τρόπο δομημένο και συνεχή, ενημερώνοντάς τους και μετά την αποχώρησή τους από τον φυσικό χώρο του Ιδρύματος για θέσεις εργασίας.

Ίδρυμα

 • προβάλει και δημοσιοποιεί τους ανθρώπους και το έργο του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.-Θ. βοηθώντας και στην διεθνοποίησή του
 • δημιουργεί έναν δυναμισμό και κινητοποίηση εντός του Ιδρύματος, η οποία μέσω των δράσεων της Δ.Α.ΣΤΑ. μετουσιώνεται σε δράσεις προς όφελος των φοιτητών (για παράδειγμα πρόταση για υλοποίηση ημέρας καριέρας συγχρόνως με ημέρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), και σε συνεργασία με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
 • βοηθάει στην τεκμηριωμένη, βάσει στοιχείων και αναλύσεων μελλοντική στόχευση των δράσεών του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

Εθνικό Επίπεδο

 • ενισχύει την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, την ανθρωπιστική διάσταση του «ευ επιχειρείν», την πολιτισμική ανταλλαγή
 • μεταφέρει τεχνογνωσία και επιχειρηματικές ιδέες από το εξωτερικό στην Ελλάδα, και από περιοχή σε περιοχή
 • ενισχύει θεσμικά ενέργειες εθελοντισμού και φιλανθρωπίας αναδεικνύοντας την κοινωνική ευαισθησία των ανθρώπων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • συνδράμει στην σύγκλιση στοχεύσεων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας
Όλα τα παραπάνω δύναται να απεικονιστούν με τη φράση μότο της φιλοσοφίας της Δ.Α.ΣΤΑ. του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.Θ.
«we are here to serve, we are here to connect»