20

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 23 Απριλίου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουδέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του, μέχρι και τις 23 Απριλίου 2015, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του:www.ouc.ac.cy. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμόζει αποκλειστικάτη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συνολικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προσφέρονται :

Για περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme

Παρέχεται, επίσης:

 • Αριθμός υποτροφιών σχεδόν σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών,
 • Έκπτωση 10% στο κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) που θα επιλέξει να παρακολουθήσει ο φοιτητής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,
 • Επιπλέον έκπτωση 5% σε όσους φοιτητές αποπληρώσουν ολόκληρο το ποσό των Θ.Ε. κατά τη χρονική περίοδο καταβολής της προκαταβολής (Μάιο)

Η φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Α.Π.ΚΥ.) διεξάγεται εξ αποστάσεως. Η μόνη υποχρέωση φυσικής παρουσίας αφορά στην τελική, γραπτή εξέταση της κάθε Θ.Ε. Το Πανεπιστήμιο φροντίζει να δημιουργεί εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), προκειμένου να διευκολύνει τους φοιτητές του από Ελλάδα, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό πλέον του 50% του συνολικού αριθμού φοιτητών του Α.Π.ΚΥ.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του, σε όσους έχουν την πεποίθηση ότι:

 • Η απόκτηση γνώσης οδηγεί στον εμπλουτισμό των επαγγελματικών προσόντων και συμβάλλει στη βελτίωση της πρακτικής εξάσκησης των καθηκόντων ενός εργαζομένου.
 • Η διά βίου μάθηση τονώνει την κοινωνική, προσωπική και συναισθηματική εικόνα ενός ατόμου, προσδίδει αυτοπεποίθηση και σε πολλές περιπτώσεις δίνει νόημα και ουσία.
 • Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί τη σύγχρονη, καινοτόμα και πρωτοποριακή απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε όλους τους τομείς και οι γρήγοροι ρυθμοί που επικρατούν, οδηγούν τα άτομα στην αναζήτηση μιας ευέλικτης μεθοδολογίας φοίτησης.

Είναι σημαντικό, επίσης, να αναφερθεί ότι ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στα πλείστα Προγράμματά μας (πτυχιακά – μεταπτυχιακά)είναι «ανοικτός». Θα  γίνουν, δηλαδή, δεκτοί όλοι όσοι συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτησή τους, επισυνάψουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ανάλογα με το Πρόγραμμα, και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : admissions@ouc.ac.cy

07

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν την αίτησή τους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αντικείμενο του προγράμματος «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)» είναι η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

 • Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Επιστήμης της Διοίκησης, των Επιχειρησιακών Λειτουργιών, των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 • Η καταξίωση του ΠΜΣ μεταξύ των καλύτερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ευρώπης στο αντικείμενο των Logistics και της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η σύνδεσή του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο των αντίστοιχων προγραμμάτων.
 • Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, και
 • Η προετοιμασία στελεχών για σταδιοδρομία ως Διευθυντές Logistics, Προγραμματιστές Υλικών/Διευθυντές Αποθεμάτων, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Μεταφορών και Διανομής, Διευθυντές και στελέχη Διαχείρισης Αποθηκών, Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλες τις βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης, Οικονομικών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου 2015, στη Γραμματεία της Σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο του αντίγραφου πτυχίου ή διπλώματος, (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
 4. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
 5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν).
 6. Η επίδοση στο τεστ GMAT.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά) από Καθηγητές των προπτυχιακών προγραμμάτων (μία τουλάχιστον) ή/και υψηλόβαθμα στελέχη για τα στελέχη των επιχειρήσεων (το πολύ μία).
 8. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες (Proficiency, TOEFL, IELTS) (υποχρεωτικά).
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν).
 10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 11. Δύο (2) φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ. Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη T. 00302310-997072 E. logistics@econ.auth.gr W. http//logistics.econ.auth.gr

06

Food and Agriculture for Climate Change Mitigation

We are pleased to announce the release of the new and updated “Food and Agriculture for Climate Change Mitigation” B.I.O. eLearning course. The course is designed to help participants strengthen their understanding of sustainable agriculture, including socioeconomic considerations, impact on world poverty and hunger, and effects on farming communities and biodiversity. It introduces key concepts in land and resource management, quality and safety in food and agricultural products, organic farming, the risks and benefits of biotechnology, rural development, food security and environmental sustainability. Case studies and examples focus on climate-smart agricultural developmentand on ways of achieving an efficient and safe world food and agriculture framework that is equitable and respects biodiversity and the continuity ofbios. The course will run from April 16 to July 1, 2015. As is the case with all courses in the B.I.O. eLearning program, it is offered completely free of charge. To participate in the course, please visit the B.I.O. eLearning platform at http://elearning.biopolitics.gr/ where detailed instructions on how to register and follow the course material are available. Certificates will be issued to participants after the successful completion of the course. Registered users will also receive information and updates on new courses as they become available. We look very much forward to welcoming you to the program. Prof. Agni Vlavianos Arvanitis President and Founder Biopolitics International Organisation 10 Tim. Vassou Street, Athens 11521, Greece e-mail: ava@biopolitics.gr www.biopolitics.gr
06

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για τοχειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής εξειδικεύσεις στην Πληροφορική:
 • Υπολογιστικά Συστήματα
 • Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
 • Λογισμικό
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Τεχνολογίες-Εφαρμογές
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι / πτυχιούχοι των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’). Οι απόφοιτοι TEI, πριν από την αξιολόγηση της αίτησής τους, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ, τουλάχιστον, μαθήματα κορμού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και την 12η Μαϊου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος: http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=m226, Φόρμα Μ4). 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αλλά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015. 3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού). 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών. 5. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής). Οταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση θα πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε μετάφραση τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά. 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 7. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές. 8. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχει). 9. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές. 10. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
 • Γενική εικόνα και κατάρτιση του υποψηφίου σε βασικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής, όπως αυτή αξιολογείται στη συνέντευξη. Σε περίπτωση δικαιολογημένης αδυναμίας κάποιου υποψηφίου να παρευρεθεί στην προφορική συνέντευξη, η διαδικασία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από την εξέταση “G.R.E. (Graduate Record Examination)-Subject Test in Computer Science”, υπό την προϋπόθεση ότι η κανονικοποιημένη βαθμολογία είναι τουλάχιστον 780.
 • Γενικός βαθμός πτυχίου.
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το ΠΜΣ και επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
 • Συστατικές επιστολές του υποψηφίου.
 • Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει).
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε.
Οι συνεντεύξεις (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται), θα πραγματοποιηθούν στις 22 Μαϊου 2015. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της συνέντευξης από την ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cs.uoi.gr. Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική, καθώς και όσοι αριστεύσαν στις προπτυχιακές τους σπουδές σε Τμήμα Πληροφορικής ή άλλο συναφές Τμήμα γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον ικανοποιούν τις συνθήκες που περιγράφονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών (οφείλουν όμως να παραστούν στη συνέντευξη). Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν εντός του Ιουνίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (κα. Ελ. Γαλάνη, τηλ: 26510 – 07213, 07196, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα,), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cs.uoi.gr), όπου υπάρχει και ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών.
02

Συμπληρωματική προκήρυξη προγράμματος ΙΚΥ- ΕΟΧ

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που χρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014) και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκήρυξε Πρόγραμμα Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.  Σκοπός του Προγράμματος Υποτροφιών είναι η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής, σε γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων, σε Ιδρύματα ή και αναγνωρισμένους Οργανισμούς της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν.

Η συμπληρωματική προκήρυξη αφορά δέκα οκτώ (18) περίπου θέσεις  για το Πρόγραμμα Υποτροφιών  ΙΚΥ – ΕΟΧ  με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς  της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν  για το ακαδ. έτος 2014-2015.

Οι υποτροφίες θα έχουν χρονική διάρκεια έως 18 διαδοχικούς μήνες και απευθύνονται σε διδάκτορες ή υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης  στα κάτωθι γνωστικά πεδία: «Τεχνολογία – Διαχείριση Υδατικών Πόρων», «Τεχνολογία Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Χωροταξία – Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών», «Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Οικολογία/ Βιολογία – Υδροβιολογία», «Επιστήμη της Προστασίας και διαχείρισης Υδατικών Πόρων», «Υδατοκαλλιέργειες», «Θαλάσσιο Περιβάλλον», «Θαλάσσια Τεχνολογία», «Εξόρυξη Υδρογονανθράκων», «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον – Παραγωγή Ενέργειας από Υδατοπτώσεις», «Επιστήμες Περιβάλλοντος».

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης , ενώ μπορείτε να βρείτε την πληροφόρηση και στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Ιουνίου 2015. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 394, 395 καθώς και στα γραφεία του ΙΚΥ.

31

Π.Μ.Σ. ««ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Γιατί να επιλέξετε το ΠΜΣ

 • Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
 • Ευέλικτη φοίτηση σε μορφή εντατικών χρονικών κύκλων ανά μήνα, με χρήση και μη εργάσιμων ημερών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης μεταπτυχιακών φοιτητών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας.
 • Αξιοποίηση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζουν γνωστικά αντικείμενα θετικών και θεωρητικών μαθημάτων
 • Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και οργανισμούς σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Δανεισμός φορητού υπολογιστή για όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών σε ορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που το έχουν ανάγκη
 • Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το ετήσιο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών Υποτροφίες αριστείας 1.000 ευρώ στον μεταπτυχιακό φοιτητή με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου και 1.500 ευρώ σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή με ακαδημαϊκά κριτήρια
 • Φοίτηση στο πανέμορφο νησί της Ρόδου!

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία αξιολόγησης

Για την επιλογή των ΜΦ που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ απαιτούνται:

 • Τίτλος σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της  ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων  της αλλοδαπής.
 • Πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ1) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής), όπως αυτή πιστοποιείται από αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου στην Αγγλική γλώσσα, από τη γνωστική περιοχή του ΠΜΣ κατά τη διάρκεια των προφορικών συνεντεύξεων

Η επιλογή των εισακτέων συνεκτιμώνται:

 • τα ειδικά προσόντα τους, όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και
 • η αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Ημερομηνίες

Οι προφορικές συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Ρόδο (κτιριακές εγκαταστάσεις Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος)το χρονικό διάστημα 15-18 Μαΐου 2015 ή κάποιες επιπλέον ημέρες αν το επιβάλλει ο αριθμός των αιτήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων, οδηγίες, καθώς και ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα εξετασθούν στην Αγγλική γλώσσα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015.

Η αναλυτική πρόσκληση εισαγωγής καθώς και οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/?page_id=262

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθημερινά από 10:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα 22410 99293 ή 22410 99274 ή στο e-mailrhodes_pms_nt@aegean.gr και να παρακολουθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/.