Αρχική

Η Δ.Α.ΣΤΑ. (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) ιδρύθηκε με Απόφαση του Συμβουλίου του A.Τ.Ε.Ι.-Θ., σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθμ. πρωτ. 2786/03-03-2009 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Συντονίζει το σχεδιασμό και προγραμματισμό του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, υιοθετώντας μια πολιτική λήψης αποφάσεων και ενεργειών των στελεχών της που αποτυπώνεται μέσα από τη φράση μότο «we are here to serve, we are here to connect».

Στόχοι της Δομής είναι η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης καθώς και η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης

Οι δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ. αποτελούν τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνονται στο διετή σχεδιασμό του.

Η ομπρέλα της ΔΑΣΤΑ